ÁSZF: A jelen Általános Szerződési feltételek (továbbiakban: “ÁSZF”) hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a BIMED Kft. (továbbiakban: “Eladó” vagy „Szolgáltató”) az egeszsegestaplalkozas.eu weboldalon (továbbiakban: “Weboldal”) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház”) keresztül nyújt kizárólag fogyasztónak minősülő vásárlók (továbbiakban: “Vevő”) részére, akik a Weboldalon regisztráltak. 

Jelen ÁSZF alkalmazója a Szolgáltató. Az ÁSZF alkalmazásának célja az Eladó által Vevőnek elsődlegesen aszalt gyümölcsök és magvak, mint termékek vásárlására irányuló szerződéses feltételek megállapítása.

A Webáruházban történő vásárlásra kötött szerződésekre elsősorban jelen ÁSZF, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) rendelkezései az irányadóak. A megkötött szerződést Szolgáltató nem iktatja, a szerződés magyar nyelven jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, arra Magyarország joga az irányadó. Szolgáltató nem vetette alá magát magatartási kódexnek.

A SZOLGÁLTATÓ SZEMÉLYÉRE ÉS KAPCSOLATTARATÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

Cégneve: BIMED Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2040, Budaörs Kinizsi utca 24.

Adószáma: 12233616213

Levelezési címe: 2040, Budaörs Kinizsi utca 24.

Telefonos elérhetősége: +36 70 200 3472

E-mail címe: email: webshop.bimed@gmail.com

Weboldal címe: egeszsegestaplalkozas.eu

A fenti adatok az Eladó kapcsolattartási adatai is, melyek alkalmasak Vevő bármilyen értesítésének és közlésének fogadására (elsősorban ÁSZF-fel kapcsolatos jognyilatkozatok, reklamációk stb).

A Vevő kapcsolattartási postacíme a Webáruházba való regisztráció során megadott lakcíme, amennyiben a Felek nem állapodtak meg más kapcsolati címben, ideértve különösen, ha Vevő a Webáruházban az erre vonatkozó adato(ka)t módosítja.

Felek jogosultak bármikor módosítani a kapcsolati címeket/személyeket/számokat az alábbiak szerint:

– Eladó adataiban bekövetkezett változás esetén Eladó Vevőt a jelen ÁSZF módosítása útján tájékoztatja, míg 

– Vevő adataiban bekövetkezett változás esetén Vevő Eladót a Webáruházban való adatmódosítás útján értesíti.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Felek: Eladó és Vevő.

Megrendelés: a Vevő egyoldalú jognyilatkozata, amely során a Vevő Termék(ek)et rendel meg az Eladótól, és amely a jelen ÁSZF-ben leírtakkal összhangban kerül átadásra.

Reklamáció: a Vevőnek a megvásárolt Termékkel kapcsolatban felmerült kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényének az Eladó irányában történő bejelentése.

Szállítási cím: a Vevő által megadott természetbeni cím, mint a Termékek átvételének helye, mely Magyarország területén található.

Termék: az Eladó honlapján kínált és megvásárolható áru.

Vevő: az a személy, aki a jelen ÁSZF-ben leírtakkal összhangban elektronikus úton az Eladó Webáruházán keresztül rendel az Eladótól Terméket, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban “Ptk.”) alapján fogyasztónak minősül. 

BELÉPÉS A WEBÁRUHÁZBA

A Szolgáltató Webáruháza szolgáltatásainak igénybevételére az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően azon fogyasztónak minősülő Vevő jogosult, aki a 18. életévüket betöltötte, elfogadta jelen ÁSZF rendelkezéseit, a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját, valamint a Weboldalon keresztül Webáruházba való belépés céljából regisztrált.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát nem adja meg megfelelően, illetve az hozzáférhetővé válik illetéktelenek számára, vagy bármely, a Szolgáltatónak nem felróható okból. A korábban rögzített adatok megváltoztatására kizárólag Vevő jogosult. Szolgáltatót a regisztrált adatok Vevő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ, ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az Eladó által kínált Termékeket a Webáruházban lehet megismerni. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webáruházban feltüntetett Termékekhez kapcsolódó információk, specifikációk csupán tájékoztató jellegűek. A Vevő Termékekkel kapcsolatos esetleges kérdéseit az Eladó elsődlegesen a Webáruház információs rendszerén, illetve a jelen ÁSZF kapcsolattartásra vonatkozó részében meghatározott elérhetőségeken keresztül megválaszolja.

A fentiekre tekintettel Eladó nem vállal felelősséget a Webáruházban található információk maradéktalan aktualizálásáért, azok naprakész közzétételének biztosításáért, így ebből eredő kár megtérítésére vonatkozó igényt Vevő Eladóval szemben nem jogosult érvényesíteni.

A kiválasztott Termék mellett forintban feltüntetve található a Termék bruttó (áfával növelt) vételára, valamint a Webáruház automatikusan meghatározza a Termék – futárszolgálattal való – kiszállításának díját. 

A Webáruházban megrendelhető Termékek vételárának megváltoztatására a Szolgáltató időbeli korlátozás nélkül jogosult. Adott Termék Webáruházban tévesen közzétett vételára esetén Szolgáltató köteles a tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem nélkül jelezni Vevő részére, hogy a Termék vételára hibásan került közzétételre. A Szolgáltató nem köteles a Terméket a hibás áron eladni, hanem jogosult Vevő részére felkínálni a Termék helyes áron történő megvételét. Vevő a helyes ár ismeretében jogosult elállni a vásárlási szándékától.

Vevő jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint teljesíti fizetési kötelezettségét. 

A Termék(ek) vételáráról és a szállítási díjról Eladó számlát állít ki, melyet a Termékek vételárának kifizetését követően elektronikusan kézbesít a Vevő által megadott e-mail címre. Az Eladó által kiállított számla fizetési okmány és adóbizonylat, melynek tartalma megfelel a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak.

MEGRENDELÉS MENETE

A Szolgáltató a Megrendelést a Webáruházon keresztül csak akkor teljesítheti, amennyiben a Vevő elfogadta jelen ÁSZF rendelkezéseit, és Vevő a Megrendeléshez szükséges valamennyi információt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta. Faxon, telefonon, e-mailen keresztül vagy postai úton rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket az Eladó nem teljesíti.

Termék vásárlása céljából a Vevő kizárólag a Webáruházon keresztül jogosult Megrendelést leadni jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

Megrendelés menete:

 1. A Vevő a Webáruházban az általa kiválasztott Termék(ek)et a Vevő a „Kosár” vagy „Kosárba rakom” szövegezéssel ellátott gomb segítségével a kosárba helyezheti, amennyiben az adott Termék mennyiségi egységét és a mennyiséget előzetesen kiválasztja a Termék megvásárlása céljából.
 2. A Webáruházban ezt követően a felső sávon található „kosár” szövegezéssel ellátott gombra kattintva van lehetőség a vásárlás megerősítésére. 
 3. A Vevőnek ezt követően lehetősége van a rendelt Termék(ek) áttekintésére, illetve az esetleges kuponkód megadására. 
 4. A Vevőnek a „megrendelés folytatása” szövegezéssel ellátott gomb segítségével van lehetősége a rendelési cím megadására, amennyiben a Vevő korábban még nem regisztrált. Ez esetben a regisztrációt a Vevőnek a Megrendelés ezen állapotában kell elvégeznie.
 5. A Vevőnek a személyes adatok mellett lehetősége van cégnevet és adószámot is megadnia, valamint kijelölni, hogy megegyezik-e a számlázási és Szállítási címe, ezt a rendelést követően tud e-mailben megtenni. 
 6. Ezt követően a Vevő megadhatja a kívánt fizetési módot, továbbá a Webáruház a rendelési tételek (Termékek) alapján ekkor kalkulálja a szállítási díjat és Vevő az esetleges adatbeviteli hibákat ellenőrizheti. 
 7. Abban az esetben, ha a fizetés Stripe útján történik, a Webáruház a fizetés eredményes megtörténtéről visszaigazolást mutat a tranzakció sikeressége után a Vevő részére, valamint a Termékek rendelésének lezárulta után a Webáruház automatikusan a Vevő által megadott e-mail címre levelet küld a rendelés részleteiről.

A Megrendelés annak leadását követően a teljesítéséig, azaz a Termék(ek) átvételéig szabadon, és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Amennyiben a teljesítés ellenére egy Terméket sem vesz át Vevő, akkor a szállítási díjjal kapcsolatos költségek megtérítésére nem köteles. Abban az esetben, ha Vevő legalább egy Terméket átvesz, úgy az átvett Termék vételárát és a szállítási díjat köteles megfizetni Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a Megrendelést valamennyi információ Szolgáltató részére való átadása és az ÁSZF Vevő általi elfogadása ellenére sem köteles teljesíteni akkor, ha a Termékből – készlethiány miatt – nem áll a Szolgáltató rendelkezésére a teljesítéshez szükséges mennyiség. 

A Szolgáltató a visszautasított Megrendelésről, illetve a Megrendelés elutasításáról indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Vevőt.

A Szolgáltatót a Vevő által tévesen, illetve pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

Szolgáltató a Vevő Megrendelésének megérkezését követően a Vevő részére előbb automatikusan, e-mailben 48 órán belül visszajelzést küld arról, hogy a Vevő megrendelése megérkezett, annak feldolgozása megkezdődött. 

A Megrendelés feldolgozásának megkezdéséről szóló visszaigazolás nem jelenti egyik fél részéről sem a teljesítésre való kötelezést. A Szolgáltató eladási ajánlatát ugyanis Vevő részére a kiszállításkor, azaz a Termékek átvételekor teszi meg. A Felek között szerződés a Megrendelés alapján a Termék átvételének időpontjában jön létre.

A Vevő a Megrendelés teljesítésének lehetőségéről a Szolgáltatótól bármikor tájékoztatást kérhet a Webáruházon, illetve jelen ÁSZF kapcsolattartásra vonatkozó részében feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Részletes információ a Fizetési és szállítási információk menüpontban.

Árszabás ezen táblázat szerint:

– Utánvét a Termék szállításával megbízott futárszolgálat képviselőjénél készpénzben vagy bankkártyával. 

Webáruház használatáért a Vevőt díjfizetési kötelezettség nem terheli. 

TERMÉK MEGRENDELÉSE

Az Eladó jogosult elutasítani a Megrendelést, amennyiben a Vevő a Megrendelés napjáig nem rendezte az Eladóval szemben fennálló valamennyi lejárt fizetési kötelezettségét.

Az Eladó időbeli korlátozás nélkül jogosult befejezni vagy felfüggeszteni bármilyen megrendelt Termék szállítását, különösen, de nem kizárólag akkor, ha a teljesítés Szolgáltató részéről nem elvárható (pl. a beszállítónál már nem érhető el a Termék, készlethiány merült fel stb.), melynek során Eladó a Megrendelés elutasításáról, illetve visszautasításáról köteles Vevőt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A Vevő köteles átvenni a megrendelt Terméke(ke)t, valamint az átvétel során a szállítmányt gondosan átnézni és ellenőrizni. Eladó gondoskodik arról, hogy a megrendelt Termék(ek) a megrendelésben megadott Szállítási címre kerüljenek leszállításra. 

Az Eladó a Termék átvételét általában igazoló személyt, vagy az adott esetben a Vevő irodáiban a szállítmányok átvételével megbízott személyt tekinti a Termék(ek) átvételére jogosult személynek. A Termék átvételére kizárólag 18. életévet betöltött személy jogosult. Amennyiben a Vevő nem biztosítja, hogy a Termék(ek) átvételét a kijelölt személyek végezzék, nem követelheti ebből kifolyólag a Megrendelésből következő kötelezettségei alól való mentesülést. A Vevő felelőssége biztosítani, hogy a Terméke(ke)t átvevő személy a Vevő nevében és képviseletében jár el, és az ilyen személy által tett jognyilatkozatok közvetlenül a Vevőt jogosítják és kötelezik.

Vevő köteles a Megrendelésben a Szállítási cím adatait akként megadni, hogy Szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért. A Szolgáltató a kiszállítást a Szállítási cím főbejáratáig vállalja.

A Szolgáltató sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítés sikertelen meghiúsulásától számított 6 (hat) munkanapon belül egy ízben ismételten megkísérelheti a Termék(ek) kiszállítását Vevő részére.

Felek kötelesek jóhiszeműen és tisztességesen együttműködni oly módon, hogy az Eladó ÁSZF-ből eredő kötelezettségeit teljesíthesse. A Vevő köteles az Eladó részére a megrendeléskor megadni a megrendelt Termékek szállításához szükséges összes információt. A Vevő késedelme kizárja az Eladó késedelmét (a Termék szállítási határidejére a Vevő késedelme halasztó hatályú).

Az Eladó jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozó bevonására jogosult. Ilyen esetben Eladó úgy felel a teljesítésért, mintha a teljesítést ő maga végezte volna.

KUPONOK

Szolgáltató által kibocsátott kupon alapján Vevő kuponkódot a Webáruházban való vásárlás során használhat fel. A beváltás a Megrendelés menetére vonatkozó részben részletezettek szerint, kód beírásával történik. A kupon használatával kedvezmény érvényesíthető. A kupon nem váltható be készpénzre. 

A kuponok kizárólagosan a Szolgáltató tulajdonát képezik. Főszabály szerint a kupon használata az azt kapó Vevő személyéhez kötött, s használata nem átruházható. A kupon nem másolható, nem reprodukálható, nem forgalmazható sem közvetlen, sem közvetett formában, semmilyen módon vagy semmilyen eszköz felhasználásával, és nem tárolható adattároló rendszerben, a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye nélkül.

A Szolgáltató Vevő részére kupont beváltás céljából időszakosan, hírlevélküldésre való feliratkozás, vagy Szolgáltató közösségi oldalának követése, vagy Szolgáltató Weboldalának böngészése útján biztosítja.

A SZAVATOSSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS PANASZKEZELÉS

Az Eladó felel a szállított Termékek mennyiségéért és minőségéért, tehát azért, hogy a Termékek mennyiségük és minőségük tekintetében megegyeznek a megrendeléssel és megfelelnek az irányadó jogszabályoknak. Eladó törekszik a Megrendelés keretében vásárolni kívánt Termék Vevő által meghatározott mennyiségben történő eladására, ugyanakkor előfordulhat, hogy a ténylegesen szállított mennyiség – figyelemmel az Eladó által kínált Termékek jellegére is – a Megrendelésben megjelölt mennyiségtől kis mértékben eltér.

Az egyes Termékekre vonatkozó szavatossági idők a Termékeken és a címkén jelzett tárolási feltételek betartása mellett érvényesek felbontatlan csomagolásban. A Vevő által megrendelt Termék minden esetben olyan élelmiszer, mely megfelelő tárolási körülmények biztosítása hiányában rövid időtartam alatt elveszítheti minőségét, ezért Feleket a Termék(ek) tárolására és szállítására vonatkozóan fokozott felelősség terheli, ennek során Felek kötelesek egymással különösen együttműködni, illetve minden szerződés teljesítéséhez szükséges tájékoztatást egymás felé megadni.

A Vevő jogosult a szerződéstől a Termék(ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett Terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Vevő köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül a Terméke(ke)t a Szolgáltató részére saját költségén visszaküldeni. Az elállási nyilatkozat megtételére szolgáló mintadokumentum jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi. Az elállási jog ezen 1. sz. mellékletben meghatározott nyilatkozattal, vagy a Vevő egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható.

A Szolgáltató köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a Vevő – választása szerint – a visszaadott termékekért cserébe másik Terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.) A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a Terméke(ke)t vissza nem kapta, vagy a Vevő azon igazolásáig, hogy ezen terméke(ke)t részére visszaküldte.

A Vevő természetesen megtagadhatja azoknak a Termékeknek az átvételét, amelyek az átadásátvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a Termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vevőt ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a jelen ÁSZF kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinél található elérhetőségeken keresztül megtehet. 

Mindemellett a Vevő a szerződés megkötésével, a Termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a jelen ÁSZF kapcsolattartással összefüggő rendelkezéseknél található elérhetőségeken. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Vevő a panaszt írásban jelentette be, Szolgáltató a panaszt 30 napon belül válaszolja meg. A Vevő a Termék minőségével, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

A kellékszavatosságra és termékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében található.

SZERZŐI JOGOK

A Weboldal és ahhoz kapcsolódó Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon / Webáruházban megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal / Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

SÜTIK

Az Eladó honlapján tett látogatások során cookie (a továbbiakban: “Süti”) kerül küldésre a honlapot meglátogató Érintett gépére, így annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. 

A sütik elsősorban a belépési folyamat automatizálása, illetve élmény fokozása érdekében működnek. 

Az Érintett a Weboldalon tájékozódhat a honlapon használt Sütikről.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Mindkét szerződő Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik Felet minden, a jelen ÁSZF-ben nem szereplő tényről, mely befolyásolhatja a jelen ÁSZF-ből következő kötelezettségek teljesítését.

A Szolgáltató az ÁSZF változásáról a Vevő részére e-mailt küld vagy Vevőt a Webáruházon keresztül tájékoztatja. A módosított ÁSZF akkor lép hatályba, ha azt az Eladó a Weboldalon/Webáruházban közzéteszi.

Az Eladó a Vevő által rendelkezésére bocsátott összes személyes adatot szigorúan bizalmasnak tekinti, és kijelenti, hogy azokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és a saját adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően kezeli.

A jelen ÁSZF megkötése Magyarország jogrendje alapján történik, és minden olyan kérdésben, amelyet a jelen ÁSZF nem szabályoz, a Ptk., az Ektv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen ÁSZF 2023. március 30. napjától hatályos.

***

 1. sz. melléklet – Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Elállási/Felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Cégneve: BIMED Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs Kinizsi utca 24.; levelezési címe: 2040 Budaörs Kinizsi utca 24.; telefonos elérhetősége: +36 70 200 34 72; weboldal címe: egeszsegestaplalkozas.eu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 1. sz. melléklet – Tájékoztatás kellékszavatosságról, termékszavatosságról
 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a BIMED Korlátolt Felelősségű Társaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a BIMED Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (WEBÁRUHÁZBÓL VALÓ RENDELÉSEKRE A BIMED KFT. ÁLTAL KÍNÁLT TERMÉKEK TEKINTETÉBEN FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ EGYEDI VÁSÁRLÓK RÉSZÉRE